JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vad kan jag överklaga?

I vissa fall har du möjlighet att överklaga hyresnämndens beslut hos Svea hovrätt. Men en del beslut och yttranden kan du inte överklaga.

Svea hovrätts beslut i ett mål som överklagats från hyresnämnden är slutgiltigt. Ett sådant beslut kan du alltså inte överklaga.

Följande beslut kan du överklaga till Svea hovrätt:

Bostadslägenhet

 • Godkännande av vissa villkor vid s.k. blockhyra (1 § 6 st. HL) Nyhet 1 juli 2019!
 • Åtgärdsförläggande (hyresvärdens skyldighet att avhjälpa en eller flera brister i en bostadslägenhet) (11 § 1 st. 5 och 16 § 2 st. HL)
 • Föreläggande för hyresvärden att rusta upp en bostadslägenhet (upprustningsföreläggande) (18 a-c §§ HL)
 • Tillstånd för hyresvärden att förbättra och ändra en bostadslägenhet (18 d-f §§ HL)
 • Förbud för hyresvärden att förbättra och ändra en bostadslägenhet (18 h § HL)
 • Ersättningsskyldighet för en bostadshyresgäst som minskat lägenhetens  bruksvärde (genom att till exempel måla om och tapetsera) (24 a § HL)
 • Tillstånd att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet till en sammanboende (34 § HL)
 • Tillstånd för en kommun att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet (37 § HL)
 •  Godkännande av överenskommelser om avstående från besittningsskydd (45 a § HL) Nyhet 1 juli 2019!
 • Tvist om förlängning av ett bostadshyresavtal och tvist om uppskov med avflyttningen från en bostadslägenhet (49 och 52 §§ HL)
 • Prövning av hyresvillkoren för en bostadslägenheten (54 § HL)
 • Återbetalning av en oskälig hyra vid upplåtelse av en bostadslägenhet i andra hand (55 e § HL)
 • Utdömande av vite enligt hyreslagen (62 § HL)
 • Föreläggande för en hyresvärd att lämna ut uppgifter om hyran (64 § HL)
 • Tvist om medlemskap i en bostadsrättsföreningen (2 kap. 10 § BRL)
 • Tvist om bostadsföreningens skyldighet att upplåta bostadsrätt (4 kap. 6 § BRL)
 • Fastställande av hyresvillkoren i vissa fall (4 kap. 9 § BRL)
 • Godkännande av vissa stämmobeslut (9 kap. 16 § 1 st. 1, 1a eller 2 BRL)
 • Utdömande av vite enligt bostadsrättslagen (11 kap. 2 § BRL)
 • Tvist om förhandlingsklausul (2 § HFL)
 • Prövning av förhandlingsöverenskommelse (22 § HFL)
 • Ändring av hyresvillkor enligt 24 § (24 § HFL)
 • Giltighet av hyresvillkor och/eller återbetalningsskyldighet (23 § HFL)
 • Rätt till förhandlingsordning (9 § HFL)
 • Förlängning av förhandlingsordning (13 § HFL)
 • Skadestånd (26 § och/eller 27 § HFL)
 • Hyresvillkor (4 § lagen om uthyrning av egen bostad)
 • Tvist om hyresvillkoren (3 kap. 14 § lagen om kooperativ hyresrätt)
 • Tvist om upplåtelse med kooperativ hyresrätt (4 kap. 6 § lagen om kooperativ hyresrätt)

I ärenden enligt 9, 13, 26 och 27 §§ HFL är inte den enskilda hyresgästen part utan i stället en organisation av hyresgäster.

Lokal

 • Tillstånd för hyresgästen att använda lokalen för ett annat ändamål (23 § 2 st. HL)
 • Tillstånd för hyresgästen att överlåta hyresrätten till sin lokal (36 § HL)
 • Godkännande av avstående från besittningsskydd (56 § 2 st. HL) Nyhet 1 juli 2019!
 • Tvist om medlemskap i en bostadsrättsförening (lokal med bostadsrätt) (2 kap. 10 § BRL)
 • Tvist om bostadsrättsföreningens skyldighet att upplåta bostadsrätt (lokal med bostadsrätt) (4 kap. 6 § BRL)
 • Fastställande av hyresvillkoren i vissa fall (lokal med bostadsrätt) (4 kap. 9 § BRL)
 • Godkännande av vissa stämmobeslut (lokal med bostadsrätt) (9 kap. 16 § 1 st. 1, 1a eller 2 BRL)
 • Utdömande av vite enligt bostadsrättslagen (lokal med bostadsrätt) (11 kap. 2 § BRL)  

Övrigt

Följande hyresnämndsärenden går också att överklaga:

Följande beslut och yttranden kan du inte överklaga:

Bostadslägenhet

 • Tillstånd för hyresgästen att byta sin bostadslägenhet (35 § HL)
 • Tillstånd för hyresgästen att upplåta sin bostadslägenhet i andra hand (40 § HL)
 • Tillstånd att upplåta en bostadsrättslägenhet i andra hand
  (7 kap. 11 § BRL)

Lokal

 • Tillstånd att upplåta en lokal i andra hand (40 § HL)
 • Uppskov med avflyttningen för en lokalhyresgäst och bestämmande av hyresvillkoren under uppskovstiden (59 § HL)
 • Yttrande om marknadshyran eller yttrande om huruvida en ersättningslokal är godtagbar eller inte
  (i samband med obligatorisk medling) (23 §  2 st. lag om arrendenämnder och hyresnämnder)
 • Tillstånd att upplåta en bostadsrättslägenhet i andra hand (lokal med bostadsrätt) (7 kap. 11 § BRL)Senast ändrad: 2019-07-04

Hitta lagtexten

Var i lagen hittar jag reglerna om hur jag överklagar?

Bestämmelserna om hur du överklagar finns i 70-71 §§ hyreslagen (12 kap. jordabalken), 11 kap. 3 § bostadsrättslagen, 31 § hyresförhandlingslagen och i 23 § lag om arrendenämnder och hyresnämnder.