JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vad kostar det?

Hyresnämnden tar inte ut några avgifter av parterna, men vardera parten får svara för sina kostnader, till exempel ombudskostnad eller kostnad för förlorad arbetsförtjänst för den tid som förhandlingen tar.

OBS! Från och med den 1 juli 2019 gäller en del nya regler för kostnaderna.

1. Den som ska höras i nämnden och som inte är part (t.ex. vittnen) har rätt till ersättning som fastställs av nämnden. Ersättningen ska betalas av den part som har begärt förhöret.

2. Om en part orsakar merkostnader för motparten kan parten få ersätta den kostnaden. Det kan t.ex. gälla att ett sammanträde måste ställas in för att parten åberopar ny bevisning i ett sent skede.

Men tanken är att du normalt ska kunna klara dig utan ombud. Genom att ställa frågor medverkar nämligen ordföranden till att de omständigheter som har betydelse för tvisten kommer fram. 

För de ärenden som du kan överklaga gäller som huvudregel att den part som förlorar målet i Svea hovrätt ska betala motpartens rättegångskostnad där. Från denna huvudregel finns emellertid flera undantag, vilket framgår av 73 § hyreslagen, 11 kap. 4 § BRL32 § hyresförhandlingslagen, 6 kap. 5 § lagen om kooperativ hyresrätt och 16 § lagen om fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt

Vardera parten svarar för sina rättegångskostnader i Svea hovrätt i följande fall:

 

Bostadslägenhet

 

Lokal

 

 • Fastställande av hyresvillkoren i vissa fall (lokal med bostadsrätt) (4 kap. 9 § BRL

Övrigt

Förlorande part ska betala motpartens rättegångskostnader i Svea hovrätt i följande fall:

 

Bostadslägenhet

 • Ersättningsskyldighet för en bostadshyresgäst som minskat lägenhetens bruksvärde (genom att till exempel måla och tapetsera) (24 a § HL)
 • Tillstånd att överlåta  hyresrätten till en bostadslägenhet till en sammanboende (34 § HL)
 • Föreläggande för hyresvärd att lämna ut uppgifter om hyran (64 § HL)
 • Tvist om medlemskap i en bostadsrättsföreningen (2 kap. 10 § BRL)
 • Tvist om  bostadsrättsföreningens skyldighet att upplåta bostadsrätt (4 kap. 6 § BRL)
 • Godkännande av vissa stämmobeslut (9 kap. 16 § 1 st. 1, 1a eller 2 BRL)
 • Utdömande av vite enligt bostadsrättslagen ) (11 kap. 2 § BRL)
 • Giltighet av hyresvillkor och/eller återbetalningsskyldighet (23 § HFL)
 • Rätt till förhandlingsordning (9 § HFL)
 • Förlängning av förhandlingsordning (13 § HFL)
 • Skadestånd (26 § och/eller 27 § HFL)

Lokal

 • Tillstånd för hyresgästen att använda lokalen för ett annat ändamål (23 § 2 st. HL)
 • Tillstånd att överlåta hyresrätten till en lokal (36 § HL)
 • Tvist om medlemskap i en bostadsrättsförening (lokal med bostadsrätt) (2 kap. 10 § BRL)
 • Tvist om bostadsrättsföreningens skyldighet att upplåta bostadsrätt (lokal med bostadsrätt) (4 kap. 6 § BRL)
 • Godkännande av vissa stämmobeslut (lokal med bostadsrätt) (9 kap. 16 § 1 st. 1, 1a eller 2 BRL)
 • Utdömande av vite enligt bostadsrättslagen (lokal med bostadsrätt) (11 kap. 2 § BRL)

Övrigt
Senast ändrad: 2019-07-04