JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förbättringsarbeten

En fastighetsägare får inte utföra förbättringsarbeten på fastigheten som medför en inte obetydlig inverkan på en bostadslägehets bruksvärde eller utföra åtgärder som medför en inte oväsentelig ändring av en bostadslägenhet eller av de gemensamma delarna av fastigheten om inte bostadshyresgästen eller när det gäller de gemensamma delarna av fastigheten, mer än hälften av de berörda bostadshyresgästerna gått med på åtgärderna.

Om inte hyresgästen eller hyresgästerna går med på åtgärderna eller inte lämnar något svar kan hyresvärden ansöka om hyresnämndens tillstånd till dessa. Hyresnämnden ska bifalla ansökan om hyresvärden har ett beaktansvärt intresse av att åtgärden genomförs och att det inte är oskäligt mot hyresgästen att den genomförs. 

Hyresvärden kan göra ansökan tidigast två månader efter det att ett skriftligt meddelande om de tilltänkta åtgärderna lämnats till de berörda hyresgästerna. Hyresvärden måste alltså börja med att skriftligen meddela de berörda hyresgästerna. I meddelandet bör de olika åtgärderna specificeras. Det är också bra att ange tidplaner, praktiska och ekonomiska konsekvenser.  

Ett godkännande från hyresgästen är bindande. För att undvika att tvister uppstår är det därför bra att få ett skriftligt godkännande från hyresgästen.

Ansökan ska förutom ovannämnda uppgift innehålla uppgift om den berörda fastigheten och dess ägare, uppgifter om berörda hyresgäster (namn och adress). Det är endast de hyresgäster som inte godkänt åtgärderna som ska tas upp som motparter.

Det ska också tydligt framgå vilka åtgärder som ska vidtas. De olika åtgärderna bör specificeras. Det är bra att så heltäckande som möjligt redovisa följderna av åtgärderna vad gäller tidplaner, praktiska olägenheter och ekonomiska konsekvenser. Ansökan bör också innehålla den utredning som man åberopar till stöd för att ansökan ska beviljas t.ex. byggnadsteknisk utredning, offerter eller annan ekonomisk utredning.

Vid sammanträdet får parterna redogöra för sin inställning och gå igenom den bevisning som man åberopar.

 
Senast ändrad: 2019-02-11