JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

En mer rationell konkurshantering

Utgiven:  21 oktober 2013
Typ:  Slutrapport

Sammanfattning

Domstolsverket och Kronofogdemyndighetens verksamhetsgren Tillsyn i konkurser, TSM, har tillsammans bedrivit ett projekt rörande den framtida handläggningen av konkursärenden i syfte att rationalisera densamma. Projektet har särskilt kommit att inriktas mot handläggningen efter det att ett konkursbeslut fattats. Målsättningen med projektet har varit att, med bibehållen rättsäkerhet, uppnå en snabbare hantering av konkursärenden, skapa ett mer enhetligt arbetssätt och minska totalkostnaderna för hanteringen. Inom ramen för projektet har utretts om och i så fall i vilken utsträckning konkurshanteringen kan effektiviseras genom att vissa uppgifter överförs från domstol till Kronofogden respektive konkursförvaltarna och vilka konsekvenser en sådan ändrad ansvarsfördelning skulle få.

Bilagor

Bilaga 1 Visio-Processkarta (PDF)
Bilaga 2 Tillkommande arbete (PDF)
Bilaga 3A Domstolsenkät Missiv (PDF)
Bilaga 4 Förteckning över aktörer som beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på ett utkast till slutrapport (PDF)
Bilaga 3B Domstolsenkät Frågeformulär (Excel)
Bilaga 3C Domstolsenkät Frågesvar (Excel)
Senast ändrad: 2014-01-21