JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Uppsägning

Här hittar du svar på vanliga frågor som rör uppsägning av lokalhyresavtal.

När hyresvärden säger upp en lokalhyresgäst som har besittningsskydd, ska uppsägningen innehålla 

  • orsaken till att hyresvärden inte medger förlängning av hyresförhållandet
  • en underrättelse om att hyresgästen ska vända sig till hyresnämnden inom två månader från uppsägningen om hyresgästen inte går med på att flytta utan att få ersättning enligt 12 kap. 58 b § jordabalken

En uppsägning som inte innehåller detta är ogiltig. 

Du hittar lagregeln i 12 kap. 58 § jordabalken.

Uppsägning ska innehålla en underrättelse om den villkorsändring eller de villkorsändringar som hyresgästen begär. 

Uppsägningen är ogiltig om 

  • den inte innehåller en underrättelse om den ändring av villkoren  som hyresgästen begär
  • hyresgästen inte ansöker om medling i hyresnämnden inom två månader från uppsägningen
  • hyresgästen före hyrestidens utgång återkallar sin ansökan om medling. 

Du hittar lagregeln i 12 kap. 58 a § jordabalken.

Hyresgästen måste ansöka om medling inom två månader från  uppsägningen. Annars har hyresgästen inte rätt att få skadeståndsfrågan prövad i allmän domstol. 

Du hittar lagregeln i 12 kap. 58 § jordabalken.

Hyresgästen behöver inte vända sig till hyresnämnden eller någon annan myndighet. En korrekt uppsägning får omedelbart den verkan att hyresgästen har rätt att flytta vid hyrestidens utgång. 

Uppsägningen innebär också att hyresgästen är skyldig att flytta. Om hyresgästen ångrar sig, gäller ändå uppsägningen såvida inte hyresvärden går med på att hyresförhållandet förlängs.

Den avtalsrättsliga huvudprincipen innebär att båda parter är bundna av avtalet. Ingen av dem kan alltså bryta avtalet i förtid. 

Ett hyresavtal kan ändå upphöra i följande situationer: 

  • Parterna är överens om hyresavtalet ska upphöra.
  • Hyresgästen har misskött sig så allvarligt att hyresvärden har rätt att säga upp avtalet i förtid på grund av förverkande (allvarlig misskötsamhet).
  • Det uppstår brister i lokalen som har väsentlig betydelse för hyresgästen och som hyresvärden trots tillsägelse dröjer med att avhjälpa. Det får inte vara hyresgästens fel att bristerna har uppstått och det får inte heller handla om sådana brister som hyresgästen ansvarar för enligt hyresavtalet. 

Du hittar lagreglerna  i 12 kap. 11 och 16 §§ och 42 – 44 §§ jordabalken

Hyresgästen har också vissa möjligheter att överlåta hyresavtalet till någon som ska ta över verksamheten. Du kan läsa mer om det i 12 kap. 32 och 36 §§ jordabalken.Senast ändrad: 2017-02-27