JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hyrestid och uppsägningstid

Här hittar du svar på vanliga frågor som rör hyrestid och uppsägningstid för bostadshyreslägenheter.

Det finns tre varianter:

  • tillsvidareavtal, som är den vanligaste formen
  • tidsbestämda avtal
  • tidsbestämda avtal som efter den bestämda hyresperiodens utgång blir tillsvidareavtal.

Du hittar lagreglerna i 12 kap. 3-4 §§ jordabalken.

I grund och botten är både du och din hyresvärd bundna av den bestämda hyrestiden. Men enligt en undantagsregel (12 kap. 5 § första stycket jordabalken) kan en bostadshyresgäst alltid säga upp sig till det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen.

Uppsägningstiden för ett ettårigt avtal är minst tre månader, men en hyresgäst kan alltid följa hyresavtalets regler om dessa är fördelaktigare. Du kan alltså säga upp dig senast en månad före hyrestidens utgång. Hyresvärden däremot måste säga upp senast tre månader före hyrestidens utgång för att hans uppsägning skall gälla.

Du har alltså inte rätt att när som helst under hyrestiden säga upp dig med en månads uppsägningstid, om det inte i ditt hyresavtal finns en uttrycklig bestämmelse som klart anger detta.

Du hittar lagreglerna i 12 kap. 1 § femte stycket, 4 § andra stycket och 5 § första stycket jordabalken.Senast ändrad: 2017-02-27