JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Här hittar du svar på vanliga frågor som rör ombildning från hyresrätt till bostadsrätt.

Om du är medlem i föreningen men den vägrar att upplåta lägenheten med bostadsrätt, kan du vända dig till hyresnämnden och få saken prövad. Du ska ansöka senast inom sex månader från den dag då föreningen vägrade att upplåta lägenheten. Gör du inte det upphör ditt medlemskap när sexmånadersfristen har löpt ut.

Är du inte medlem måste du också ansöka om att hyresnämnden prövar din rätt att bli medlem. En bostadsrättsförening är nämligen inte skyldig att upplåta bostadsrätt till någon som inte är medlem. Du måste söka medlemskap inom ett år räknat från det att föreningen förvärvade huset.

Det är inget som hindrar att du ansöker om att få frågorna om medlemskap och upplåtelse samtidigt prövade.

Du hittar lagreglerna i 2 kap. 8, 10 och 12 §§ och 4 kap. 6 § bostadsrättslagen.

I samband med ombildningen upprättar föreningen en ekonomisk plan och av den framgår det vilken insats var och en ska betala.
Normalt erbjuder föreningen då också hyresgästerna att förvärva sina lägenheter med bostadsrätt

Insatsen utan tillägg

De hyresgäster som accepterar erbjudandet inom en månad  behöver inte betala mer än den insats som framgår av den ekonomiska planen.

Insatsen och en begränsad upplåtelseavgift

Bostadsrättsföreningen får - förutom insatsen - ta ut en upplåtelseavgift av de hyresgäster som accepterar senare än en månad, men senast inom sex månader från erbjudandet

Avgiften får högst motsvara ränta på insatsen enligt 5 § räntelagen. Det innebär att räntesatsen blir referensräntan + två procent. Om du vill veta vilken referensränta som gäller, kan du gå in på Riksbankens webbplats (länken öppnas i nytt fönster).

Marknadspris

Därefter bestämmer föreningen fritt upplåtelseavgiftens storlek. Det innebär att den hyresgäst som bestämmer sig senare än sex månader från erbjudandet, riskerar att få betala bostadsrättens marknadspris.

En hyresgäst har i samband med att huset ombildas från hyresrätt till bostadsrätt i och för sig ett år på sig att ansöka om medlemskap, men föreningen kan erbjuda även en hyresgäst som inte är medlem att förvärva bostadsrätten.

I och med erbjudandet börjar de frister som bestämmer insatsens och upplåtelseavgiftens storlek att löpa. Detta framgår av rättsfallet RH 1999:58. Priset på bostadsrätten kan alltså stiga ju länge hyresgästen dröjer med att acceptera erbjudandet.

Detta innebär att en bostadsrättsförening, som har erbjudit en hyresgäst att förvärva bostadsrätten till sin lägenhet, efter en månad får ta ut också en upplåtelseavgift om hyresgästen dröjer med att ansöka om medlemskap.

Du kan läsa beslutet (RH 1999:58) på Sveriges Domstolars webbplats för vägledande avgöranden (länken öppnas i nytt fönster). Välj "Avancerad", markera Svea hovrätt under "Domstol/Myndighet" och fyll i ÖH 2191-98 under "Målnummer".

Du hittar lagregeln i 7 kap. 14 § bostadsrättslagen.Senast ändrad: 2017-02-27