JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Uthyrning i andra hand

Lagreglerna finns i 7 kap. 10 - 11 §§ bostadsrättslagen.

En bostadsrättshavare har rätt att upplåta sin lägenhet i andra hand om föreningen går med på det eller hyresnämnden lämnar tillstånd till andrahandsupplåtelsen.

Andrahandsuthyrning föreligger när bostadsrättshavaren upplåter sin lägenhet till någon annan som ska använda den självständigt. Det spelar ingen roll om bostadsrättshavaren tar betalt för upplåtelsen eller inte.

En bostadsrättshavare kan upplåta sin bostadsrättslägenhet i andra hand om bostadsrättsföreningen samtycker till det. Skulle föreningen inte lämna sitt samtycke, kan bostadsrättshavaren söka tillstånd i hyresnämnden.

En bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand utan att ha samtycke eller tillstånd riskerar att förverka bostadsrätten.

Reglerna om andrahandsuthyrning i bostadsrättslagen (7 kap. 10-11 §§) och reglerna om uthyrning av en del av en bostadsrättslägenhet (7 kap. 8 § bostadsrättslagen) liknar hyreslagens motsvarande regler, men en skillnad är att bostadsrättshavare inte behöver ha ”beaktansvärda skäl”. I stället räcker det att han eller hon har ”skäl” att upplåta i andra hand. Reglerna i bostadsrättslagen är alltså generösare än motsvarande regler i hyreslagen.

Som exempel kan nämnas att bostadsrättshavaren kan ha rätt att upplåta sin lägenhet i andra hand till en närstående person eller upplåta en lägenhet som han eller hon har köpt för att bosätta sig i vid sin pensionering. Bostadsrättshavaren kan också ha rätt att upplåta sin lägenhet om den tillfälligtvis är svårsåld på grund av de marknadsförutsättningar som råder. I så fall kan man normalt sett få upplåta sin lägenhet under högst ett år.

Å andra sidan ligger det i en bostadsrättsförenings intresse att lägenheterna inte i alltför stor utsträckning bebos av andra än bostadsrättshavarna själva. Särskilt i en mindre förening där det redan pågår många andrahandsupplåtelser, kan detta få betydelse när hyresnämnden gör en avvägning mellan föreningens och bostadsrättshavarens intressen.

Bestämmelserna gäller även när en bostadsrättshavare ska hyra ut en lokal som innehas med bostadsrätt.

Avtal

Det är en fördel - men inget krav - att ha ett skriftligt andrahandshyresavtal, till exempel för att kunna visa vad man har kommit överens om för hyrestid, uppsägningstid, hyra och andra hyresvillkor. Hyresnämnden tillhandahåller inte formulär för hyresavtal. Sådana finns att köpa till exempel i bokhandeln.

Om bostadsrättshavaren skriver avtal med andrahandshyresgästen innan bostadsrättsföreningen eller hyresnämnden har tillåtit andrahandsuthyrningen, är det lämpligt att han eller hon skriver in i avtalet att det bara gäller om förstahandshyresgästen får tillstånd att hyra ut.

Avgift för andrahandsupplåtelse

Om det framgår av bostadsrättsföreningens stadgar, har föreningen rätt att ta ut en avgift när bostadsrättshavaren upplåter sin lägenhet i andra hand. Eftersom det inte före den 1 juli 2014 har varit möjligt att ta ut en sådan avgift, måste föreningen ändra sina stadgar (länken öppnas i nytt fönster) innan den kan ta ut avgiften.

Avgiften får som mest motsvara tio procent av prisbasbeloppet (länken öppnas i nytt fönster) per år och lägenhet. Inget hindrar alltså att föreningen tar ut en lägre avgift.

Det är bara möjligt att ta ut avgiften vid regelrätta andrahandsupplåtelser, det vill säga när lägenheten upplåts för att användas självständigt. Bor bostadsrättshavaren kvar i lägenheten tillsammans med en eller flera inneboende, har föreningen alltså inte rätt att ta ut någon avgift.
Senast ändrad: 2019-03-26