JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ombildning

Den som är hyresgäst i en bostadsrättsförenings fastighet och medlem i föreningen men som vägras att få lägenheten upplåten med bostadsrätt, kan vända sig till hyresnämnden och få saken prövad. Ansökan ska göras senast inom sex månader från den dag då föreningen vägrade att upplåta lägenheten. Görs inte det upphör medlemskapet när sexmånadersfristen har löpt ut.

Den hyresgäst som inte är medlem måste också ansöka om att hyresnämnden prövar rätten att bli medlem. En bostadsrättsförening är nämligen inte skyldig att upplåta bostadsrätt till någon som inte är medlem. Ansökan om medlemskap måste göras inom ett år räknat från det att föreningen förvärvade huset.

Det är inget som hindrar att frågorna om medlemskap och upplåtelse prövas samtidigt.

Lagreglerna finns i 2 kap. 8, 10 och 12 §§ och 4 kap. 6 § bostadsrättslagen.

I samband med ombildningen upprättar föreningen en ekonomisk plan och av den framgår det vilken insats var och en ska betala. Normalt erbjuder föreningen då också hyresgästerna att förvärva sina lägenheter med bostadsrätt.

Insatsen utan tillägg

De hyresgäster som accepterar erbjudandet inom en månad behöver inte betala mer än den insats som framgår av den ekonomiska planen.

Insatsen och en begränsad upplåtelseavgift

Bostadsrättsföreningen får - förutom insatsen - ta ut en upplåtelseavgift av de hyresgäster som accepterar senare än en månad, men senast inom sex månader från erbjudandet.

Avgiften får högst motsvara ränta på insatsen enligt 5 § räntelagen. Det innebär att räntesatsen blir referensräntan + två procent. Vilken referensränta som gäller finns på Riksbankens webbplats (länken öppnas i nytt fönster).

Marknadspris

Därefter bestämmer föreningen fritt upplåtelseavgiftens storlek. Det innebär att den hyresgäst som bestämmer sig senare än sex månader från erbjudandet, riskerar att få betala bostadsrättens marknadspris.

En hyresgäst har i samband med att huset ombildas från hyresrätt till bostadsrätt i och för sig ett år på sig att ansöka om medlemskap, men föreningen kan erbjuda även en hyresgäst som inte är medlem att förvärva bostadsrätten.

I och med erbjudandet börjar de frister som bestämmer insatsens och upplåtelseavgiftens storlek att löpa. Detta framgår av rättsfallet RH 1999:58. Priset på bostadsrätten kan alltså stiga ju länge hyresgästen dröjer med att acceptera erbjudandet.

Detta innebär att en bostadsrättsförening, som har erbjudit en hyresgäst att förvärva bostadsrätten till sin lägenhet, efter en månad får ta ut också en upplåtelseavgift om hyresgästen dröjer med att ansöka om medlemskap.

Detta framgår av beslutet (RH 1999:58) på Sveriges Domstolars webbplats för vägledande avgöranden (länken öppnas i nytt fönster). Välj "Avancerad", markera Svea hovrätt under "Domstol/Myndighet" och fyll i ÖH 2191-98 under "Målnummer".

Lagregeln finns i 7 kap. 14 § bostadsrättslagen.
Senast ändrad: 2019-03-26