JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Om- eller tillbyggnad

Det är möjligt för en bostadsrättsförening att besluta om en ombyggnad eller tillbyggnad. En sådan byggnation kan ibland innebära ett ingrepp i en bostadsrättslägenhet. Det kan t.ex. vara fråga om beslut om att installera hiss, som kräver att en viss del av en bostadsrättslägenhet tas i anspråk. Det kan också vara fråga om att byggnationen påverkar andra lägenheter och minskar marknadsvärdet eller trivseln, t.ex. nya balkonger eller utbyggnad av balkonger. Även vissa om- eller tillbyggnader som inte gäller själva lägenheten anses innebära ett ingrepp, t.ex. beslut om att flytta vindsförråd till källaren med anledning av en vindsexploatering.

Beslutet som gäller en om- eller tillbyggnad blir giltigt om

  • frågan tas upp på en föreningsstämma,
  • där minst två tredjedelar av de röstberättigade röstar för byggnationen
  • hyresnämnden därefter godkänner beslutet

Hyresnämnden ska godkänna beslutet om förändringen är angelägen och syftet med åtgärden inte kan tillgodoses på något annat sätt samt beslutet inte är oskäligt mot bostadsrättshavaren. Hyresnämnden kan också välja att godkänna beslutet om förändringen är av liten betydelse för bostadsrättshavaren och åtgärden inte skäligen kan tillgodoses på annat sätt.

Lagregeln finns i 9 kap. 16 § punkten 2 och 17 § bostadsrättslagen.

Om samtliga som påverkas av åtgärden röstar för utbyggnaden eller på annat sätt godkänner den gäller stämmobeslutet utan att hyresnämnden godkänner det.

Det är inte ovanligt att någon eller några av de medlemmar som berörs av beslutet inte är närvarande på stämman. Om någon av dessa är emot beslutet eller ännu inte har bestämt sig är beslutet - trots att alla närvarande röstade för - giltigt först om hyresnämnden godkänner det.

Lagregeln finns i 9 kap. 16 § punkten 2 bostadsrättslagen.

Ett beslut av hyresnämnden som medför minskning av en bostadsrättslägenhets marknadsvärde kan ge rätt till ersättning. En prövning av ersättningsanspråk görs av mark- och miljödomstolen.

Lagregeln finns i 9 kap. 18 § bostadsrättslagen.

Den omständigheten att marknadsvärdet påverkas ges dock inte någon självständig betydelse vid hyresnämndens prövning av godkännande av stämmobeslutet.
Senast ändrad: 2019-03-26